Generelle vilkår

1. Introduksjoner

Disse generelle vilkår gjelder for Røros Hotell Gruppen, som består av Røros Hotell, Erzscheidergården Hotell ,Vertshuset Røros og Kaffestuggu , heretter kalt RHG. Et arrangement er definert som en bestilling av overnatting, møte/konferanse, banketter, opplevelser, aktiviteter og konferanser med eller uten måltider på RHG for minst 5 rom eller 10 personer. Ved en reservasjon for fler enn et hotell, er hvert hotells reservasjon å anse som et separat arrangement.

En bekreftelse undertegnet av begge parter danner grunnlaget for reservasjon(heretter kalt arrangement) og regnes som den opprinnelige reservasjonen. Enhver kansellering eller reduksjoner må meldes skriftlig til hotellet og bekreftes skriftlig av hotellet for å bli vurdert som gyldig.

2. Deltagerliste/Program

Senest 3 uker før arrangementet må hotellet få den endelige deltakerlisten for det reserverte antall rom, og et program/tidsplan med angivelse av tidspunkt for måltider og andre tjenester etc.

Hvis deltakerlisten ikke er mottatt som nevnt ovenfor, vil hotellet be om dette skriftlig. Hvis deltakerlisten ikke er mottatt etter dette, kan ikke hotellet garantere tilgjengelighet for rom for deltager.

3. Avbestilling /reduksjon

 

Reduksjon

1-10 deltakere

11-50 deltakere

51-100 deltaker

101-200+ deltakere

100%

 

14 dager

 

45 dager

 

90 dager

 

120 dager

 

50%

7 dager

20 dager

45 dager

60 dager

25%

3 dager

10 dager

20 dager

30 dager

10%

1 dag

3 dager

10 dager

15 dager

5%

 

1 dag

5 dager

7 dager

Antallet er maksimal total nedjustering i oppgitt tidsintervall. Dvs. at hvis det tidligere er gjort nedjusteringer som overstiger den aktuelle reduksjonsprosenten kan det ikke gjøres ytterligere kostnadsfrie reduksjoner.

 

Ved manglende oppmøte, forsinket ankomst eller tidlig avreise vil hotellet ha rett til kompensasjon tilsvarende full pris for det bekreftede arrangement som bestilt.

4. Utbetaling av erstatning

Ved kansellering og/eller reduksjon av et arrangement på et senere tidspunkt enn angitt i punkt 3 overfor, har RHG rett til kompensasjon tilsvarende den fulle verdien av den sene kansellering, inkludert moms.

RHG har alltid rett til å kreve full erstatning for tjenester som ikke kan avbestilles, dvs. tjenester fra eksterne leverandører på vegne av klienten.

5. Kansellering av en arrangementsavtale

RHG forbeholder seg retten til å kansellere en arrangementsavtale dersom en del av, eller hele arrangementet er videresolgt til en tredje part uten forhåndssamtykke fra RHG, eller hvis arrangementet videreselges til en pris som er høyere enn den prisen som er angitt på bekreftelsen, med mindre det er solgt som del av en pakke.

En slik kansellering vil ikke medføre noen forpliktelser for hotellet.

6. Forhåndsbetaling/depositum/faktura

I tilfelle avtalen inkluderer en forskuddsbetalingsklausul, er et beløp tilsvarende 50% av bekreftet arrangement underlagt betalings senest 30 dager før ankomstdagen. Det resterende er underlagt betaling senest 7 dager før ankomstdagen. Forskuddsbetaling blir trukket fra sluttfakturaen og vil bli inkludert i beregningen av avbestillingsgebyr som angitt i punkt 3.

Et depositum som ikke er betalt innen de avtalte vilkårene for betaling vil bli betraktet som en kansellering av arrangementet. Ved fakturering, forfaller beløpet til betaling 10 dager fra fakturadato. Et fakturagebyr belastes. Sen betaling vil være gjenstand for 1,5% rente per dagens måned, pluss et administrasjonsgebyr.

7. Forbehold om prisjustering

RHG forbeholder seg retten til å justere prisene i tilfelle endringer i merverdiavgift og andre skatter/avgifter, eller i tilfelle av force majeure som er utenfor RHG sin kontroll. RHG må informere kunden om eventuell økning i slike kostnader umiddelbart.

Satsene justeres en gang årlig, pr. 1. januar dersom ikke annet er angitt i bekreftelsen; satsene for gjeldende år er oppgitt i bekreftelsen. En prisøkning på 3-5 % per år bør forventes.

8. Force Majeure

Ingen part skal være ansvarlig for eventuelle mislighold eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser under denne avtalen (i) hvis og i den utstrekning at feilen eller forsinkelsen er forårsaket, direkte eller indirekte, ved brann, flom, naturelementer, lockouts, blokade,

krigshandlinger, terrorisme eller sivil uro eller annen lignende ekstraordinær begivenhet utenfor en rimelig kontroll for partene og (i) forutsatt at misligholdte part er uten skyld og feilen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært forhindret ved rimelige forholdsregler.

9. Ansvar for skade/eiendeler

RHG er ikke ansvarlig for eiendeler brakt til hotellet. Dersom eiendelene er av spesiell verdi, må hotellet være informert dit hen.
Hotellet er kun ansvarlig for det fulle tap i tilfeller hvor hotellet har påtatt slikt ansvar for verdifull eiendel skriftlig.

10. Tvister

Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen vil bli avgjort ved norsk domstol.